FAQ – Psykologi

IDB er en online identitetsprofil, som med udgangspunkt i den individuelle udvikling af syv psykologiske funktioner – som alle mennesker besidder – kortlægger brugerens essenstype, personlighedstype, toptalenter og topbegrænsere.

IDB er en helhedsorienteret identitetsprofil, som kommer hele vejen rundt omkring mennesket. Med udgangspunkt i syv psykologiske funktioner, som alle mennesker besidder, testes brugerens helt unikke udvikling indenfor syv områder. Udviklingen af vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling kortlægges i form af en dominerende essens- og personlighedstype, en række toptalenter og topbegrænsere. På den måde får brugeren indsigt i sin mest naturlige identitet, hvor man er mest hjemme i sig selv, og hvordan man får størst mulig gennemslagskraft i livet. IDB beskriver 7 forskellige essenstyper, 14 personlighedstyper, 63 talenter og 56 begrænsere, samt diverse spændende intelligenser og balancer.

Formålet er at tilbyde individer og grupper et helt enestående profileringsværktøj, som kan vejlede dem i at identificere deres naturlige identitet, vigtigste talenter og forandre begrænsninger til styrker. 

Det unikke ved IDB er kombinationen af stor enkelhed og vidtspændende kompleksitet. Ud fra udviklingen af syv enkle psykologiske funktioner er det muligt at kortlægge brugerens essens, personlighedstype, talenter og begrænsere, der udfolder sig på fem niveauer: Krop, følelser, tanker, personlighed og essens.

Det helt unikke ved IDB er den helt enkle forklaringsmodel, som tager udgangspunkt i syv psykologiske funktioner, som alle mennesker besidder. Vi har alle funktionerne i os, men de er blot ikke lige udviklede, og på den måde opstår de genkendelige forskelle, der eksisterer mellem mennesker og grupper. De syv psykologiske funktioner udfolder sig endvidere på fem forskellige niveauer. Vores personlighed er med andre ord som en fem-etagers bygning med krop, følelser, tanker, personlighed og essens. IDB kortlægger hvordan brugerens udvikling af typer, talenter og begrænsere udfolder sig på disse områder. Det gør samtidig IDB til en af verdens mest komplekse identitetsprofiler, da vi også kortlægger hvert talents udviklingsstadie fra potentiale til toptalent, og hver begrænsers udvikling frem mod sit iboende talent. IDB bliver dermed en test man kan vende tilbage til igen og igen, for på den måde at kortlægge og verificere sin løbende udvikling af alt, hvad man har mulighed for at blive.

IDB henvender sig til alle mennesker, der interesserer sig for personlig udvikling – såvel privat som fagligt – og som har behov for et enestående profileringsværktøj til at få styrket selvopfattelsen og de faglige kompetencer.

IDB har et selverkendelsesperspektiv og et handleperspektiv. De over 500 udsagn, som testen indeholder, giver en præcis beskrivelse af, hvordan brugeren ser sig selv i lyset af alle de nøje udvalgte udsagn. De tester graden af brugerens kontakt med de syv psykologiske funktioner og de kvaliteter, som de udfolder i personligheden. Denne kortlægning giver overraskende nye perspektiver på hvem man er, og hvad man har mulighed for at blive. Men derudover indeholder IDB også en langt række forslag til handling, som kan bringe brugeren op på næste niveau af sin personlige og faglige selvudfoldelse. 

Vækst defineres i IDB som udviklingen af selvindsigt, samt evnen til at udfolde alle sine ressourcer til glæde og gavn for alle, med et klart mål for øje der bringer fysisk, mental og meningsfuld lykke.

Der er tre generelle typer af vækst, som IDB søger at facilitere. Den første handler om at få maximal bevidsthed omkring sin særlige sammensætning af typer, talenter og begrænsere. Det svarer til at kaptajnen på et skib har et godt kort overblik over sin egen, sit mandskabs og sit fartøjs styrker og begrænsninger. Den næste form for vækst handler om, hvordan man kan udvikle de allerede kendte typer og talenter endnu mere, og ikke mindst vende begrænsere til styrker, men også inddrage helt nye typer og talenter, som kan komplementere de eksisterende. Den sidste form for vækst, som er essentiel, er forståelsen af, hvad det er for en rejse man er ude på.  Når brugeren har forstået sin essens- og personlighedstype, får man en dyb indsigt i hvad alle styrkerne kan bruges til i forhold til at skabe større fysisk, mental og dyb meningsfuld lykke.

Identity Blueprint er baseret på 3 centrale elementer:

Dr. Roberto Assagiolis psykosyntese og den integrale psykologi
Den positive psykologi og forskningen i lykkebegrebet
Teamets ønske om at skabe et alment tilgængeligt, letforståeligt og dog højt avanceret udviklingsredskab

Identity Blueprint er udviklet af tre psyke- og identitetsspecialister på baggrund af moderne hjerneforskning, psykologi og faglig erfaring.

Hjerneforskning har vist, at mennesket indeholder mange forskellige typer intelligenser, og dem samler vi i syv psykologiske funktioner; vilje, følelse, tanke, fantasi, logik, passion og handling. Det er centralt for vores velbefindende, at vi har mulighed for at anvende dem alle. Vi indeholder også en række naturlige anlæg, som gør at vi opfatter nogle aktiviteter som helt lige til – og andre som højt komplicerede. Selvom andre har det omvendt.

Den seneste forskning indenfor positiv psykologi viser, at lykke ikke er et entydigt begreb. Der skelnes mellem fysisk, mental og dyb, meningsfuld lykke – og områderne er individuelt bestemt. Derfor kræver det unik og detaljeret profilering at finde frem til den essens, der definerer præmisserne for et individs oplevelse af mening og lykke.

Alle data, der sendes til og fra serverne, er krypterede på en sikker SSL forbindelse. Dine svar ligger bag et login, som er sikret med dit unikke brugernavn og password.

Vi tilbyder målrettede coachingforløb på flere niveauer og en lang række kurser og foredrag, som bringer typer, talenter og begrænsere i spil indenfor ledelse, teamudvikling og social forståelse.

Brugeren har mulighed for at få uddybet sin identitetsprofil med et skræddersyet coachingforløb, som kan bidrage til at skabe øget klarhed og udvikle områder, som kan være svære at håndtere på egen hånd. Der er også mulighed for at bestille kurser og oplæg ud fra de individuelle behov der foreligger. IDB anvendes også i forbindelse med teamudvikling og øget social forståelse, så disse typer af konsulentydelser kan også aftales ved henvendelse.

Vi er ved at udvikle et udviklingsprogram, som gennem løbende online-kontakt, eventuelt supporteret af konsulenter, kan holde brugeren på sporet af sine udviklingsmuligheder ud fra de typer, talenter og begrænsere vedkommende rummer.

Essensen er den kerne i ethvert menneske, der giver identitet og mening, og som rækker ud over egoets basale behov for sikkerhed, relationer og status. Det er kilden til meningsfuld lykke og behovet for at gøre en forskel i den større sammenhæng.

Essensen er kernen i mennesket, det i os, som forbinder os med den større sociale, kulturelle og spirituelle helhed, som vi er en del af. Vi har alle et unikt bidrag at give, noget som udvikler det gode, det sande og det skønne i verden. Vores essens er forbundet med oplevelsen af dyb meningsfuld lykke, at komme helt hjem i sig selv og i verden. I de syv psykologiske funktioner udspringer der syv forskellige essentielle motivationer, der opleves særligt meningsfulde at udfolde på rejsen mod at blive alt, hvad vi har mulighed for at blive. Vi kalder disse motivationer for Power, Hjerte, Intelligens, Harmoni, Viden, Passion og Handling. De rummer hver deres psykologiske kvaliteter, som de får gennem den arketype, der giver psykologisk energi til motivationen. Vores essens kan derfor være underlagt Heltens, Oplyserens, Geniets, Kunstnerens, Opdagerens, Visionærens eller Skaberens rejse.  Essensen er med andre ord en særlig kvalitet og motivation, som vi finder meningsfuld at udfolde til gavn og glæde for alle omkring os. Den må altid afbalanceres af personlighedstypen, for at få harmoni mellem væren og gøren.  Du kan læse mere om de enkelte essenstyper her.

Personligheden rummer vores evne til at skabe en selvstændig identitet, der træffer individuelle valg og sætter klare mål for den individuelle lykke. Når vores personlighed er samlet, så træder vi i karakter og tager lederskab over vores eget liv.

Personligheden handler om udviklingen af et sundt ego, hvormed vi kan skabe en selvstændig livsform, der kan realisere vores behov for sikkerhed, tryghed, netværk, status og selvudfoldelse. Den skaber et sundt individuelt grundlag for det personlige livs lykke. Det forudsætter evnen til at træffe frie valg, så vores særligt valgte livsform er baseret på vores egne værdier. Vi må med andre ord kende os selv, og hvad vi foretrækker. Denne afklaring bliver tydelig gennem IDB, fordi vi tester brugerens foretrukne værdier og kvaliteter i forbindelse med personlighedstypen. Disse kvaliteter vil være farvet af en af de syv psykologiske funktioner, som i særlig grad vil udgøre den motiverende ”rygrad” i personligheden. Det vil sige det, som vi på et personligt plan finder stor glæde i at udfolde, når vi skaber os en selvstændig livsform. Vi kalder motivationen for Power, Hjerte, Intelligens, Harmoni, Viden, Passion, og handling.  Vil du vide mere om de enkelte personlighedstyper, kan du klikke her.  Personlighedstypen må altid afbalanceres af essenstypen, så vores gøren bliver et udtryk for den vi dybest set er – essenstypen.

En psykologisk funktion er en måde at opfatte virkeligheden på. Det er et særligt perspektiv eller et vindue, som farver vores fortolkning af det vi oplever. IDB anvender syv psykologiske funktioner, som hver især giver os deres bestemte karaktertræk og kvaliteter.

Den Schweiziske psykiater Carl G. Jung anvendte fire psykologiske funktioner i sin psykologiske model, mens IDB anvender syv i sin model. Vilje, følelse og tanke er de tre grundlæggende funktioner, som når de kombineres frembringer fantasi, logik, passion og handling. Vi kan være mere eller mindre identificerede med disse funktioner, så nogle mennesker fx primært vil opleve virkeligheden gennem tanken. Her bliver alt fortolket rationelt i begreber, der skaber et klart og køligt overblik. Hvis det drejer sig om en følelsesmæssig virkelighed, så vil den mentale type ofte ikke opleve følelsen med samme nuancerigdom, som fx den sensitive type gør det. Der vil være en udpræget tendens til at være distanceret og reflekterende overfor følelsen, i stedet for at gå ind i følelsen og give udtryk for den, som den sensitive type vil gøre. Derfor vil den mentale type være mest præcis når det handler om at fortolke mentale virkeligheder korrekt, det vil sige kommunikationer og teorier. Alle de andre psykologiske funktioner har tilsvarende styrker og svagheder. Det er også væsentligt at fremhæve, at hver psykologisk funktion kan optræde i sit introverte (indadvendte) og sit ekstroverte (udadvendte) aspekt. Tanken kan med andre ord vendes primært indad (introvert) i en reflekterende og teoretiserende funktion eller udad (ekstrovert) i en kommunikerende og afsøgende funktion. På den måde opstår der 14 forskellige typer og talenter til hver psykologiske funktion.

Et potentiale er en latent evne eller et talent, som endnu ikke er udviklet, på samme måde som et agern rummer potentiale til at blive et egetræ. 

Ethvert menneske er som en femetagers bygning, hvor hver etage har sit behov, sine kvaliteter og talenter. Kroppen er fundamentet, men følelserne, tankerne, personligheden og essensen giver også hver deres bidrag til den samlede kerneidentitet.

Personligheden kan med stor værdi anskues som en bygning, et indre hus, som har sine unikke niveauer, med hver deres talenter. I stueetagen har vi kroppen, som giver fundament og vitalitet til hele personligheden. Den muliggør fysisk sansning og handling, og at tanker og følelser bliver til noget konkret. På førstesalen har vi det emotionelle rum, som giver atmosfære og følelser, så vi kan fornemme, hvad der sker i os selv og andre.  På andensalen har vi det mentale niveau, som gør os i stand til at reflektere over vores oplevelser og kommunikere dem videre til omverdenen, men også forstå andres oplevelser. Her skaber vi gennem sproget en fælles virkelighed, som vi kan være sammen om. På tredje sal kommer personlighedens niveau til syne, det er her der lægges målrettede planer, og at alle husets fysiske, emotionelle og mentale talenter koordineres og samles omkring de store personlige mål i livet. Her træder vi i karakter og tager lederskab over vores liv, – vi bliver helstøbte mennesker. På fjerde sal er vi optaget af de store spørgsmål i livet. Hvad er meningen? Hvem er jeg dybest set? Og Hvordan gør jeg en forskel? Her forbinder vi os med den store sociale, kulturelle og spirituelle helhed, som vi er en del af.  Alle niveauerne er lige vigtige, de er som forbundne kar, der hver især gør det muligt at blive alt hvad vi er. 

Hver af de syv psykologiske funktioner udfolder sig i handling gennem en kernetype og en række kernekvaliteter. Følelserne udtrykker sig fx gennem den sensitive kernetype og dens kernekvaliteter. Jo mere vi har udviklet følefunktionen, desto mere vil de sensitive kernekvaliteter vise sig i et menneskes adfærd.

Når vi udfolder vores psykologiske væsen i adfærd, så kommer det til udtryk som bestemte typer af kvaliteter, vi fx kan aflæse i kropssproget, den følelsesmæssige stemning og særlige måde at udtrykke tanker på. Hver psykologisk funktion giver derfor sin særlige adfærd og type, når den udtrykkes. Vi kalder det for en kernetype, fordi vi helt inde i de grundlæggende typer af adfærd.

Viljen udtrykker sig som den dynamiske kernetype, der er målrettet, kraftfuld og stærk. Følelsen udtrykker sig gennem den sensitive kernetype, der udfolder sig indfølende, stemningsbetonet og mildt. Tanken udfolder sig gennem den mentale kernetype, der er meget kommunikerende, reflekterende og planlæggende. Fantasien udtrykker sig som den kreative kernetype, der er legende, spontan og billedskabende. Logikken udfolder sig gennem den analytiske kernetype, som skaber en målrettet, faktaorienteret og omhyggelig adfærd. Passionen kommer igennem den dedikerede kernetype, som skaber en hengiven, idealiserende og optimistisk adfærd. Handling er forbundet med den praktiske kernetype, som skaber en sanselig, organiserende og resultatorienteret adfærd.

Når de introverte og ekstroverte udgaver af funktionerne tages i betragtning, så opstår der fjorten forskellige arketypiske roller.  Det vil sige to arketypiske roller omkring den samme kernetype. Den dynamiske kernetype udtrykker sig fx gennem den stærke opretholdende manager, der i baggrunden bakker sit team op, men også gennem den dynamiske pioner, der går i spidsen for en sag og leder vejen frem.

Se essens eller læs mere om essenstyperne her.

Et talent er et potentiale, man har udviklet til at blive til en evne eller kvalitet på et eller andet niveau. Vi har alle talentpotentialer, men vi har ikke udviklet alle vores potentialer til toptalenter.

Vi har alle et potentiale for vilje, fordi vi har viljen som en psykologisk funktion. Den er en del af vores psykologiske DNA, men det er ikke alle, der har udviklet viljen til at tage meget uafhængige og selvbevidste valg. Nogle følger blot instinktivt omgivelsernes værdier og har derfor ikke udviklet viljen og dens kapacitet til at foretage bevidste valg og træffe en beslutning. Der findes flere stadier i ethvert talents udvikling og IDB anvender følgende:

Talentpotentiale: På dette niveau er talentet stort set ikke synligt. Det er ikke noget du har observeret eller har tænkt særligt over. Det kunne fx være talentet gennemslagskraft, som du naturligvis genkender når du møder det, men det er ikke noget du genkender i dig selv. Det er fortsat en talentspire, som måske eller måske ikke bliver udviklet.

Talentevne: På dette niveau er talentet ved at tage form som en evne. Her er du klar over at du er i kontakt med talentpotentialet, selvom det ikke er noget du har udviklet fuldt ud. Du har måske en hobby, hvor din gennemslagskraft bliver brugt, eller det optræder ved helt særlige lejligheder, hvor du er tryg.

Talentkvalitet: På dette niveau er talentet udviklet som en fuldt funktionsduelig kvalitet ved din personlighed, som du bruger personligt og/eller professionelt. Du opleves af dig selv og andre som en der har gennemslagskraft eller arbejder i en funktion, hvor du udfolder gennemslagskraft. Du har udviklet en betydelig videnskompetence og indsigt i gennemslagskraft på dit område.

Toptalent: På dette niveau er talentet i vid udstrækning udviklet. Du er blevet et menneske, som markerer dig og er trendsættende indenfor dit område. Du er blevet virkelig kreativ og mestrer talentet i mange forskellige forhold og sammenhænge. Du er blevet en vidensfornyer, men evner også at udfolde talentet følelsesmæssigt og i praksis. Du er med andre ord blevet virkelig talentfuld på dit område.

En begrænser er en umoden eller ubalanceret side af vores personlighed. Det er en mere eller mindre erkendt problematik, som forhindrer os i at udfolde os frigjort, eller som fastholder os på et begrænset udviklingsniveau, som vi kunne løfte os ud af, hvis blot vi vidste hvordan.

Det kan være en undertrykkende, forførende eller behagesyg adfærd, som skaber store problemer i vores liv. Den rummer dog et vækstpotentiale, som er det talent begrænseren kan udvikles til, når vi forstår dens udviklingsdynamik. Denne udviklingsproces beskrives udførligt i IDB afhængig af de udviklingsstadier, som begrænseren kan befinde sig på. 

En arketype er en kollektivt nedarvet ide, et billede eller en rolle, som er ladet med den psykologiske kraft og energi, som generationer af mennesker op gennem tiderne har tillagt denne rolle.

Disse arketypiske billeder og roller er med andre ord en del af det kollektive ubevidste, som alle mennesker deler. Kongen, moderen, helten og barnet er eksempler på sådanne arketypiske billeder, som er fællesmenneskelige. De rummer informationer som forstås instinktivt og er derfor nemme at anvende som symboler på egenskaber alle mennesker deler. IDB anvender 21 forskellige arketyper i forbindelse med essenstyper og personlighedstyper, 63 forskellige arketyper i forbindelse med talenterne, og 56 i tilknytning til begrænserne. 

Introvert er en adfærd, der er primært rettet mod bevidsthedens verden og dens tanker, følelser og billeder. Det giver en mere indadvendt interesse, som rummer sine talenter og begrænsere. IDB opdeler såvel typer, talenter og begrænsere i introverte og ekstroverte varianter. 

Ekstrovert er en adfærd, der er primært rettet mod den ydre verden og alle dens fænomener af levende væsener og ting. Det giver en mere udadvendt interesse, som rummer sine talenter og begrænsere. IDB opdeler såvel typer, talenter og begrænsere i introverte og ekstroverte varianter.